Home
contact
route
Diensten Realisaties
Voorwaarden

1.        Toepassingsgebied:
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten houdende tuinaanleg en -onderhoud waarin EXTERIOR groenmanagement bvba (hierna genoemd EXTERIOR) betrokken is als aannemer. Deze kunnen gewijzigd worden door bijzondere schriftelijke voorwaarden, mits deze een geldige dagtekening en handtekening bevatten van de zaakvoerder van EXTERIOR of diens gemachtigde. Alle andere voorwaarden zijn niet aan EXTERIOR tegenstelbaar.
 
2.        Overeenkomst Ė algemeen:
De overeenkomst wordt juridisch in haar geheel gekwalificeerd als aannemingsovereenkomst.  Zij kwam tot stand nadat de bouwheer EXTERIOR had verzocht om een bezoek teneinde te onderhandelen over een overeenkomst. 
De verbintenissen van EXTERIOR maken allen middelenverbintenissen uit.  Zij worden steeds aanzien als naar behoren uitgevoerd, indien voldaan is aan de normering van het WTCB.
De rechten en verbintenissen uit de met EXTERIOR gesloten overeenkomsten zijn niet door de bouwheer overdraagbaar aan derden, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van EXTERIOR.
EXTERIOR heeft steeds de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst of een gedeelte ervan uit te besteden aan onderaannemers.
Annulering of opzegging van de overeenkomst door de bouwheer is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord van EXTERIOR.  Toepassing van art. 1794 B.W. is aldus uitgesloten.  Een opzegging of annulering geeft EXTERIOR recht op betaling van de reeds geleverde prestaties alsook een vergoeding gelijk aan 25 % van het niet uitgevoerde gedeelte van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van EXTERIOR om hogere schade of kosten te bewijzen.
Toepassing van art. 1793 B.W. is uitgesloten.  De overeenkomst ten aanzien van een meerwerk mag  steeds bewezen worden met alle middelen van recht.  In alle geval geldt een gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 48 uren na aanvang van de meerwerken als bewijs van opdracht.  Bij gebrek aan voorafgaande overeenkomst betreffende de prijs van een meerwerk, wordt de prijs bepaald conform partijbeslissing van EXTERIOR.
 
3.        Offerte/Aanbieding
Alvorens een offerte uit te brengen zal EXTERIOR zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, en heeft de bouwheer de plicht om deze informatie te verstrekken aan EXTERIOR. 
Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen. 
De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de bouwheer aangerekend worden. 
EXTERIOR is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de bouwheer binnen de vernoemde periode van 30 dagen schriftelijk werd aanvaard, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen. 
Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is EXTERIOR niet gebonden aan de offerte, tenzij de afwijkingen schriftelijk door EXTERIOR groenmanagement bvba werden aanvaard.
Elke offerte is persoonlijk en geldt alleen in de relatie bouwheer; zij mag niet voorgelegd worden aan eventuele andere uitvoerders of misbruikt worden in een bepaalde prijszetting. Zo niet zal de bouwheer een schadevergoeding schuldigd zijn.

 
4.        Prijzen en leveringstermijnen:
Alle prijzen vermeld in documenten van EXTERIOR zijn tenzij uitdrukkelijk vermeld (i) exclusief BTW, (ii) betreffen het steeds variabele prijzen gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden en gaat het geenszins om vaste of forfaitaire prijzen en zijn de prijzen (iii) geldig voor goederen af fabriek/magazijn en exclusief plaatsing, verpakking, transport, stockage, verzekering, taxen, ...  
De verzending van de goederen geschiedt steeds op het risico van de bestemmeling, welke de bijzondere leveringsvoorwaarden ook mogen zijn. Zo de levering van het bestelde wegens overmacht niet kan uitgevoerd worden, is de onderneming nooit aansprakelijk en kan deze het materiaal vervangen door gelijkaardige of dicht benaderde variŽteiten. 
EXTERIOR ziet bij uitvoering van haar werken steeds toe op ecologisch verantwoorde verwijdering van afval- of reststoffen.  De kosten en taksen ingevolge het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van materialen, afvalstoffen, afbraakmaterialen en dergelijke tijdens of naar aanleiding van uitvoering van de overeenkomst zijn (tenzij expliciet anders bepaald) niet inbegrepen in de prijs en zijn steeds ten laste van de bouwheer.
Behoudens andersluidend beding zijn alle leveringstermijnen louter indicatief en houden geen verbintenis in van de zijde van EXTERIOR.  Overschrijding van een termijn kan dan ook geen aanleiding geven tot schadevergoeding.  Eventuele bindende leveringstermijnen worden steeds van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling vereist is met een overeenstemmende duur verlengd ingeval van jaarlijkse vakantieperiodes, overschrijding betalingstermijn van de facturen, weerverlet, alsook omstandigheden welke zich voordoen buiten de wil van EXTERIOR en een vertraging met zich meebrengen, ongeacht of deze omstandigheid overmacht uitmaakt of niet (zoals bijvoorbeeld wanprestaties van uitvoeringsagenten, leveranciers of onderaannemers). Bovendien is de aansprakelijkheid van EXTERIOR voor eventuele overschrijding van bindende termijnen beperkt tot maximaal 5 % van de overeengekomen prijs.

 
5.        Verplichtingen van de bouwheer:
Onverminderd de gemeenrechtelijke verplichtingen, wijst EXTERIOR de bouwheer expliciet op volgende verplichtingen:
De bouwheer is ertoe gehouden, zelfs ongevraagd, voorafgaandelijk aan de uitvoering der werken alle nodige inlichtingen, plannen die duidelijk alle ondergrondse leidingen, constructies en plaatselijke bijzonderheden, aan te duiden met vermelding van hun diepte en aard aangevuld middels een duidelijk signalisatie op het terrein. Indien geen informatie wordt verstrekt door de bouwheer, wordt ervan uitgegaan dat het terrein en de ondergrond volledig vrij is. In dit geval kan EXTERIOR niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade dienaangaande.  Uiteraard is EXTERIOR evenmin aansprakelijk indien de bouwheer foutieve of onvolledige informatie verstrekt.
Ook het bekomen van de vergunningen en toelatingen zijn ten laste van de bouwheer. De bouwheer is als enige steeds aansprakelijk voor verkeerde of onvolledige inlichtingen.
Zo de bouwheer de werken laat uitvoeren zonder dat ervoor een vergunning wordt verkregen, draagt hij hiervoor de volle verantwoordelijkheid.  Hij zal EXTERIOR in dergelijk geval dienen te betalen voor de uitgevoerde prestaties, kan haar niet aanspreken in betaling van enige vergoeding en verbindt er zich toe EXTERIOR te vrijwaren voor eventuele sancties (vergoedingen, boetes, Ö) welke dienaangaande aan haar zouden worden opgelegd.  Bij een eventuele hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid bedraagt het deel van de bouwheer op het vlak van de contributio steeds 100%, zodat EXTERIOR alleszins regres zal kunnen uitoefenen voor het geheel. 
De bouwheer dient er zorg voor te dragen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat en dat aldus eventuele voorbereidende werken welke hij zelf uitvoert of door derden laat uitvoeren volledig beŽindigd zijn wanneer EXTERIOR aan de uitvoering van haar werken wenst te beginnen.
De bouwheer dient steeds zorg te dragen voor de bereikbaarheid en berijdbaarheid van het terrein.  Bij totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst wordt er (tenzij expliciet anders bepaald) steeds vanuit gegaan dat het terrein perfect bereikbaar en berijdbaar is.  De bouwheer is aansprakelijk voor de erdoor veroorzaakte schade indien dit niet het geval is en is verplicht de meerprijs te betalen indien extra maatregelen vereist zijn om een voldoende bereikbaarheid en berijdbaarheid te bekomen.
De bouwheer dient er zorg voor te dragen dat EXTERIOR bij uitvoering van de overeenkomst gratis toegang heeft tot elektriciteit en water.
De bouwheer draagt er zorg voor dat de op de werf geleverde materialen en het geplaatste materieel voldoende beveiligd is tegen beschadiging en diefstal.
De bouwheer dient de stabiliteit en stevigheid van de ondergrond te garanderen.  Indien de bouwheer dit wenst, kan EXTERIOR een studie ten aanzien van de stevigheid of stabiliteit van de ondergrond uitvoeren.  Zo de bouwheer hierom niet uitdrukkelijk heeft verzocht (en de post dus niet expliciet in de overeenkomst is opgenomen), draagt EXTERIOR geen enkele aansprakelijkheid indien zou blijken dat de ondergrond onvoldoende stevig en stabiel is.  In dergelijk geval mocht zij er rechtmatig van uitgaan dat dit wel het geval was.
 
6.        Facturatie en betaling:
Behoudens een andersluidend beding in de offerte of de aannemingsovereenkomst (voor zover een dergelijk document door partijen wordt opgesteld) wordt de prijs gefactureerd als volgt:
-        10% bij ondertekening van de offerte of de aannemingsovereenkomst
-        10% bij goedkeuring van de plannen
-        30% bij aanvang van de werken
-        40% volgens vordering der werken
-        10% bij oplevering/aanvaarding
Het is EXTERIOR steeds toegestaan om de geleverde prestaties, in afwijking van het voorgaande, allen te factureren volgens vordering der werken.  
Behoudens andersluidend beding zijn de facturen van EXTERIOR contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van EXTERIOR binnen de 8 dagen na factuurdatum.  Bij gebrek aan betaling op de vermelde vervaldag worden alle overige facturen automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, ineens opeisbaar. Bovendien zal bij laattijdige betaling het gefactureerde bedrag automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% en een intrest van 1% per maand tot aan algehele betaling. In geval van verzending van ťťn of meerdere aanmaningen zal een administratieve tussenkomst verschuldigd zijn van Ä 10,00 per brief. De schuld zal daarenboven worden vermeerderd met een bedrag van Ä 65 als forfaitaire en vaste schadevergoeding. Gebeurlijke gerechtskosten zijn hierin niet inbegrepen en zullen in voorkomend geval eveneens ten laste vallen van de bouwheer. 
Daarnaast geeft een laattijdige betaling van een factuur van EXTERIOR haar het recht om per direct, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, al haar verbintenissen opzichtens de bouwheer op te schorten tot volledige betaling van het in totaal openstaande saldo, ongeacht of deze verbintenissen voortspruiten uit de overeenkomst waarop de niet-betaalde facturen betrekking hebben.
 
7.        Eigendomsvoorbehoud en risico:
Alle geleverde goederen blijven eigendom van EXTERIOR tot na volledige betaling van de prijs.  De bouwheer draagt het risico vanaf de levering op de werf of plaatsing.
 
8.        Klachten, aanvaarding en aansprakelijkheid:
Aan het einde van de werken gaan partijen over tot ondertekening van een PV van oplevering.  Ondertekening van dit PV geldt als aanvaarding, behoudens voor de opleveringspunten welke in het PV zijn vermeld. Zelfs indien er geen PV van oplevering werd ondertekend, gelden volgende handelingen als algehele aanvaarding van de uitgevoerde werken:
-        de ingebruikname (onder welke vorm dan ook) van het geheel of een gedeelte van de uitgevoerde werken
-        de verwerking (door eigen werk of door derden) van het geheel of een gedeelte van de uitgevoerde werken  
-        het gebrek aan schriftelijke reactie gedurende 8 dagen op een vraag van EXTERIOR om tot oplevering over te gaan
-        het gebrek aan schriftelijk protest gedurende 8 dagen na de eindfactuur
-        volledige betaling van de aannemingssom
Uiterlijk op het ogenblik van de algehele aanvaarding wordt de volledige aannemingssom opeisbaar, zelfs indien de aanvaarding gebeurde middels ondertekening van een PV van oplevering waarin nog enkele opleveringspunten vermeld staan.
De aanvaarding dekt steeds elk gebrek dat op dat ogenblik zichtbaar was of bij grondige inspectie vastgesteld had kunnen worden door de bouwheer.  Na dergelijke aanvaarding kunnen dergelijke gebreken geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van EXTERIOR.
De aansprakelijkheid van EXTERIOR voor verborgen gebreken (gebreken die pas voor het eerst vastgesteld konden worden na aanvaarding) is beperkt tot een periode van 3 maanden vanaf de aanvaarding.  Deze gebreken dienen aanzien te worden als aanvaard indien de bouwheer het gebrek niet binnen de 8 dagen na vaststelling ervan gemeld heeft aan EXTERIOR per aangetekend schrijven, indien de bouwheer het geleverde verder gebruikt of verwerkt heeft na vaststelling van het gebrek of over is gegaan tot betaling na vaststelling van het gebrek.  
Na deze periode van 3 maanden is EXTERIOR bevrijd van elke aansprakelijkheid voor gebreken in het uitgevoerde werk.
Elke aansprakelijkheid van EXTERIOR is beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de levering zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie en elke vorm van materiŽle of immateriŽle, rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgschade, en beloopt maximaal de door EXTERIOR gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Onverminderd het voorgaande, wijst EXTERIOR de bouwheer erop dat haar verbintenissen ten aanzien van de planten eveneens middelenverbintenissen inhouden dat zij slechts aansprakelijk gesteld kan worden indien bewezen wordt dat de schade aan de planten veroorzaakt is door haar fout.
Zulks betekent ondermeer dat indien het gewenste resultaat niet bereikt wordt, zulks niet tot enige aansprakelijkheid van EXTERIOR kan leiden indien de oorzaak hiervan gelegen is in klimatologische omstandigheden (bijvoorbeeld een teveel aan wind of regen na inzaaien van een gazon) of in onvoldoende verzorging.  De bouwheer zal steeds moeten bewijzen dat de planten verzorgd werden volgens de regels van de kunst.
Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van schriftelijke aangetekende en precieze klacht binnen de 8 dagen na ontvangst ervan; anders is de klacht niet geldig en niet aanvaardbaar.

 
9.        Uitdrukkelijk ontbindend beding
Ingeval van niet tijdige betaling van een factuur, kennelijke insolventie van de bouwheer of terechte twijfels dienaangaande of aangaande de mogelijkheid van de bouwheer om zijn verbintenissen na te komen, aanvraag door de bouwheer in het kader de Wet ContinuÔteit Ondernemingen of faillissement van de bouwheer, heeft EXTERIOR het recht om ofwel zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is elke prestatie op te schorten totdat de bouwheer zijn eigen verbintenissen is nagekomen (ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn), dan wel de bouwheer voldoende waarborgen heeft gesteld om te garanderen dat hij zijn verbintenissen zal nakomen, ofwel middels eenvoudig aangetekend schrijven de bestaande overeenkomst(en) met de bouwheer buitengerechtelijk te ontbinden, in welk geval EXTERIOR groenmanagement bvba recht heeft op een schadevergoeding gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van EXTERIOR om hogere schade of kosten te bewijzen.

 
10.       Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Onderhavige overeenkomst wordt, net als alle rechtsverhoudingen waarbij EXTERIOR betrokken is, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.  Bij betwisting zijn enkel de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Tongeren en de burgerlijke rechtbank van Limburg afdeling Tongeren bevoegd. 
 
11.       Eerbiediging van artistieke eigendom
Het is de bouwheer verboden, op straffe van schadevergoeding, de tekeningen, plannen, modellen en ontwerpen die het werk zijn van EXTERIOR, of waarvan hij kennis krijgt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen, geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te reproduceren, of uit te voeren op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van EXTERIOR.

MeeŽnheide 115 3600 Genk Tel. 089/35.63.47 Fax. 089/35.73.96 BTW BE 0885 892 882