Home
contact
route
Diensten Realisaties
 
 
 
 
 
 
 
Toepassing van het verlaagd BTW-tarief
Wanneer kan in de tuinaanleg 6% worden toegepast
 
 
Wat zijn de formaliteiten?
 
De geregistreerde aannemer schrijft een factuur uit die, naast de voor elke factuur verplichte vermeldingen, het voor handen zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen vermeldt.
Hiertoe wordt een attest opgesteld met de noodzakelijke en juiste inlichtingen (privť-woning, tenminste vijf jaar, enz.), die door de opdrachtgever wordt ondertekend. Dit attest kan bij het dubbel van de factuur worden gevoegd, en wordt door de aannemer bewaard.
 
 
KOMEN AL DAN NIET IN AANMERKING:
 
a. Beplantingswerken
 
Het aanleggen van tuinen is een handeling die zowel gepresteerde arbeid, de levering van beplantingen alsook andere benodigdheden (zoals teelaarde, turf, meststoffen, fytofarmaceutische producten en/of andere grondverbeterende middelen) omvat.
Deze handeling is een dienst die voor het geheel als een werk in onroerende staat wordt beschouwd en die bijgevolg onderworpen is aan het tarief van 21%.
De toepassing van het tarief 21% geldt zelfs indien de aannemer binnen een contract van tuinaanleg naast de levering van beplantingen (dat aan het tarief van 6% onderworpen is) deze ook plant en plaatst.
De prijs van de ter gelegenheid van een tuinaanleg geleverde en geplaatste goederen vormt immers een bestanddeel van de totale prijs van de dienstverrichting (werk in onroerende staat) en kan niet afzonderlijk aan een eventueel lager tarief worden belast.
Voor de levering van beplantingen kan het verlaagd tarief worden toegepast.
Van zodra levering gepaard gaat met de aanplanting en het plaatsen ervan, is dan weer onmiddellijk het tarief van 21 % van toepassing
 
 
b. Afsluitingen, zwembaden en dergelijke installaties
 
Het voordeel van het verlaagd tarief is voorbehouden aan onroerende handelingen met betrekking tot woningen en is gericht op privť-woningen. Het voordeel is derhalve niet van toepassing voor handelingen betreffende de grond die het gebouw omgeeft, alsook voor bepaalde installaties die geen deel uitmaken van de eigenlijke woning.
Het plaatsen van afsluitingen, zwembaden en dergelijke is steeds uitgesloten van de toepassingen van het tarief van 6%.
 
 
c. Toegangswegen, muurtjes, buitenterrassen, parkings
 
De administratie aanvaardt voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% met betrekking tot werk in onroerende staat dat toegangswegen, muurtjes en buitenterrassen beschouwd worden als deel uitmakend van de woning.
Aangezien deze begrippen blijkbaar op uiteenlopende wijzen worden geÔnterpreteerd dient voortaan rekening te worden gehouden met de volgende verduidelijkingen.
 
Toegangsweg
Als toegangsweg wordt enkel beschouwd, elke weg die een gebouw dat bestemd is om te worden bewoond, rechtstreeks verbindt met de openbare weg en die gebruikt wordt, al dan niet uitsluitend, door de bezoekers en bewoners van dat gebouw. Dan kan het verlaagd tarief van 6 % worden toegepast. 
In die gedachtegang is bijvoorbeeld de aanleg van een weg steeds onderworpen aan het normale BTW-tarief van 21 % wanneer deze weg niet verbonden is met de openbare weg en enkel dient als wandelpad in de tuin of wanneer deze weg uitsluitend dient als toegangsweg voor de brandweer of als toegangsweg naar een afzonderlijke garage of ander niet voor bewoning bestemd gebouw (tuinhuis, schuur, ...).
 
Terrassen
De terrassen aangelegd op het perceel van een gebouw(encomplex) worden slechts beschouwd als deel uitmakend van de woning wanneer ze grenzen aan een gebouw dat bestemd is om te worden bewoond.
In die gedachtegang zijn onroerende werkzaamheden met betrekking tot een terras dat gelegen is in de tuin of dat grenst aan een niet voor bewoning bestemd gebouw (bv. tuinhuisje of afzonderlijk garagegebouw) steeds onderworpen aan het normale BTW-tarief van 21 %.
 
Parkings
Aangezien een parking niet beantwoordt aan het begrip "terras" zijn de onroerende werkzaamheden die erop betrekking hebben, ook zonder onderscheid, onderworpen aan het normale BTW-tarief van 21 %, zelfs wanneer die parking onmiddellijk aan de woning grenst.
 
Muurtjes
Muurtjes, die grenzen aan de woning en die geen eigenlijke scheiding of afbakening van de eigendom vormen, kunnen wel aangemerkt worden als deel uitmakend van de woning, evenals hekkens of poortjes die in dergelijke muurtjes zijn ingewerkt. Hiervoor kan dan weer wel het verlaagd tarief worden toegepast.
 
 
  
  


EXTERIOR groenmanagement bvba
MeeŽnheide 115
B-3600 Genk

T: + 32 (0)89 35 63 47
F: + 32 (0)89 35 73 96
E-mail: info@exterior-gm.be

BTW: BE 0885 892 882
Registratienummer: 10.08.11
Reg.nr.: AXA: 751-2027344-84

MeeŽnheide 115 3600 Genk Tel. 089/35.63.47 Fax. 089/35.73.96 BTW BE 0885 892 882